પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી


કમ અધિકારી કમચારી નુ નામ હોદોકામગીરી/દફતરની વિગત કોન્ટેક નંબર
શ્રી એસ.ડી.પ્રજાપતિ ઇ.ચાર્જ તાલુકા વિકાસ અધિકારી તાલુકા નું સુપરવિઝન ૯૯૧૩૭૧૪૯૪૯
શ્રી એ.કે.ઝાલા મ.તા.વિ.અ વિકાસ,આવાસ,ટપાલ,પંચાયત,મહેસુલ,શાખાનું સુપરવિઝન ૯૭૧૨૯૮૭૯૮૩
ખાલી વિ.અ.સહકાર સહકારની કામગીરી
ખાલી આંકડામદદનીશ જન્‍મ મરણની કામગીરી
ખાલી વિ.અ.પંચાયત પંચાયતની કામગીરી
શ્રી આર.એફ.બ્રહમભટૃઅ.મ.ઈબાંધકામ ને લગતી ૯૮૨૫૪૧૭૪૦૦
ખાલી અ.મ.ઈબાંધકામ ને લગતી
શ્રી પી.પી.પરમાર ના.હિ.હિસાબી કામગીરી ૯૯૨૫૮૦૨૯૭૨
ખાલીસિ.કા.હિસાબીહિસાબી કામગીરી
૧૦શ્રી એ.પી.પરમાર સિ.કા.આવાસ સરદાર આવાસની કામગીરી ૯રર૮ર૮૪૩૦૦
૧૧શ્રી એલ.એમ.ઝાલાસ.ઈ.આતરસુંબા પંચાયતોની તપાસ,અરજીઓની તપાસ,એન.એ.ની કામગીરી ૯૯૭૯૬૫૦૮૦૧
૧૨ખાલીસ.ઈ.કપડવંજ પંચાયતોની તપાસ,અરજીઓની તપાસ,એન.એ.ની કામગીરી
૧૩ખાલીસ.ઈ.અંતિસર પંચાયતોની તપાસ,અરજીઓની તપાસ,એન.એ.ની કામગીરી
૧૪શ્રી એચ.એમ.શેખ જુ.કલાર્ક ટપાલ ૯૪૨૯૪૭૪૭૭૬
૧૫શ્રી એ.એમ.રાઠોડજુ.કલાર્ક મહેકમ મહેકમની કામગીરી૮૨૩૮૨૮૩૭૦૮
૧૬ખાલીજુ.કલાર્ક પંચાયત પંચાયતોની તપાસ,અરજીઓની તપાસ,
એન.એ.ની કામગીરી

૧૭ખાલીજુ.કલાર્ક મહેસુલ મહેસુલને લગતી કામગીરી
૧૯એમ.એચ.મનસુરીસિ.કા. શિક્ષણ શિક્ષણ શાખાની કામગીરી
૨૦શ્રી એચ.બી.ઝાલાજુ.કલાર્ક શિક્ષણ શિક્ષણ શાખાની કામગીરી ૯૯૦૯૫૪૬૧૫૩
૨૧ખાલીજુ.કલાર્ક શિક્ષણ શિક્ષણ શાખાની કામગીરી
૨૩ખાલીજુ.કલાર્ક શિક્ષણ શિક્ષણ શાખાની કામગીરી
૨૪શ્રી આર.એમ.પટેલજુ.કલાર્ક બાઁધકામ વિકાસ શાખાની કામગીરી ૯૪૨૭૩૮૪૯૦૨
૨૫શ્રી એમ.ટી.વ્યાસડ્રાઈવરડાઇવર
૨૭શ્રી એફ.એસ.શ્રીમાળી પટાવાળા પટાવાળા ૯૩૨૮૦૧૩૯૨૬
૨૮શ્રી વી.બી.ઝાલા પટાવાળા પટાવાળા ૯૯૭૪૫૩૦૦૬૩
૨૯શ્રી એમ.જે.રાવળ પટાવાળા પટાવાળા ૯૯૨૪૪૨૭૨૮૬
૩૦શ્રી કૈલાશબેન સુથાર પટાવાળા પટાવાળા ૯૫૮૬૯૦૭૨૪૩
૩૨ખાલીપટાવાળા પટાવાળા
૩૩ખાલીપટાવાળા પટાવાળા
૩૪ખાલીપટાવાળા પટાવાળા