પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા વસ્તી વિષયક આંકડા

વસ્તી વિષયક આંકડા

 
જાતિ  શહેરી  ગ્રામ્ય  કુલ 
પુરૂષ  રર૬૬૪  ૧૦૩૫૬૧ ૧ર૬રરપ 
સ્ત્રી  ર૧ર૮૬  ૯૫૮૪૮ ૧૧૭૧૩૪
કુલ  ૪૩૯૫૦ ૧૯૯૪૦૯ ર૪૩૩પ૯ 
અનુ.જાતિ  ર૮૪૩  ૧૧૪૪૭ ૧૪ર૯૦ 
અનુ. જ. જાતિ  ૧૬૫૪ ર૧૭૦  ૩૮ર૪ 
બક્ષીપંચ  ૧૩૬ર૬૯  ૧૩૬ર૬૯