પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ બાંઘકામ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી ,કપડવંજ કોર્ટકમ્પાઉન્ડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી -
ફોન નંબર (૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦