પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઓડિટ

ઓડિટ

 
તાલુકા પંચાયત કપડવંજનું વર્ષ ર૦૦પ-૦૬ નું એલ.એફ ઓડીટ થયેલ છે. વર્ષ ર૦૦૬-૦૭ નું એ.જી ઓડીટ થયેલ છે.