પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ ખેતી વાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, ખેડા જિ.પં., નડીયાદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી મદદનીશ ખેતીનિયામક શ્રી
ફોન નંબર (૦ર૬૯૧) રપર૦ર૧
ફેકસ નંબર -