પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાસિંચાઈ

સિંચાઈ

 
કાર્યરત સિંચાઈ યોજનાઓ નાની/ મઘ્યમ. 
સાવલી તળાવ.  ૩પ૦ હે. 
વધાસ તળાવ.  ર૦૦ હે. 
કુવા પિયત  ૧૬૯પપ હે. 
ખાનગી પાતાળકુવા  ૩૮ર૭ હે.