પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
  કચેરીના વર્ગ-ર, વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સંવર્ગ (તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, વિસ્તરણ અધિકારી, સર્કલ ઈન્સ્પેકટર, જુ.કલાર્ક, સિની.કલાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી તથા પટાવાળા) ના મહેકમના પગાર ભથ્થાં તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવી.
  તાબાના તમામ કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
  તાબાના તમામ કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ અને નિયંત્રણ
  તમામ કર્મચારીઓની સેવાપોથી નિભાવણી કરવી.
તાલુકાનું હાલનું મહેકમ
 
અ.નં.  વિગત  સંવર્ગ  સંખ્યા 
તાલુકા વિકાસ અધિકારી વર્ગ-ર  વર્ગ-ર 
ર  મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી (જગ્યા ખાલી)  વર્ગ-૩ 
તાલુકા પંચાયત અધિકારી  વર્ગ-૩ 
આંકડા મદદનીશ  વર્ગ-૩ 
વિસ્તરણ અધિકારી સહકાર  વર્ગ-૩ 
અધિક મદદનીશ ઈજનેર  વર્ગ-૩  ર 
સિ.કલાર્ક (એક જગ્યા ખાલી)  વર્ગ-૩  ર 
જુ.કલાર્ક  વર્ગ-૩ 
તલાટી કમ મંત્રી  વર્ગ-૩  ૩૯
૧૦ સર્કલ ઈન્સ્પેકટર  વર્ગ-૩ 
૧૧ પટાવાળા  વર્ગ-૪