પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
કપડવંજ તાલુકામાં ૧૯૯૮ થી ર૦૦૭ છેલ્લા દસ વર્ષમાં થયેલ વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે.
(આંકડા મી.મી.માં દર્શાવેલ છે)
 
૧૯૯૮ ૧૯૯૯ ૨૦૦૦ ૨૦૦૧ ૨૦૦૨ ૨૦૦૩ ૨૦૦૪ ૨૦૦૫ ૨૦૦૬ ૨૦૦૭
૧૦૨૯ ૬૬૧ ૫૨૧ ૫૩૫ ૪૩૦ ૧૧૪૧ ૯૮૨ ૧૬૭૧ ૧૫૬૭ ૧૪૮૫
 
કપડવંજ તાલુકાનો દસ વર્ષનો કુલ વરસાદ ૧૦૦રર છે. સરેરાશ વરસાદ ૧૦૦.રર મી.મી છે.