પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

 
ઘટક કપડવંજ-૧ 
મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા રરર 
કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા રરર 
પાકા આંગણવાડીના મકાનો ૮ર 
સિઘ્ધિ ૧૦૦૦