પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીની કચેરી ,તાલુકા પંચાયત કચેરીનાં મેડા ઉપર, તા.કપડવંજ, જિ.ખેડા.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી
ફોન નંબર (૯પર૬૯૧)રપ૩૦૧૦.
ફેકસ નંબર -