પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાનજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

 
શ્રી પી.બી.સાયન્સ કોલેજ, શ્રી કે.એસ.આર્ટસ એન્ડ વી.એમ.પારેખ. કોર્મસ કોલેજ, આઈ.ટી.આઈ. કપડવંજ, શ્રી પી.એન. ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ, શ્રી એલ.એમ. શારદામંદિર, શ્રી શેઠ એમ.પી.મ્યુનીસીપલ હાઈસ્કુલ, શ્રી સી.એન.વિધાલય, કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત મહિલા પી.ટી.સી. કોલેજ