પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશૈક્ષણિક તાલીમ કેન્દ્રો

શૈક્ષણિક તાલીમ કેન્દ્રો

 
૩પ સી.આર.સી. કેન્દ્ર, તાલુકા કક્ષાએ ૧ બી.આર.સી. કેન્દ્ર અને જિલ્લા તાલીમ ભવન કઠલાલ છે.