પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી ,કપડવંજ કોર્ટકમ્પાઉન્ડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક કપડવંજ, બીટ નીરીક્ષક તથા બી.આર.સી. કપડવંજ તથા સી.આર.સી. અને પે સેન્ટર શાળાના મુખ્ય શિક્ષક
ફોન નંબર -
ફેકસ નંબર -