પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની વિગત

શાળાઓની વિગત

 
કપડવંજ તાલુકામાં ર૭૭ પ્રા.શાળાઓ ૧ર૬૩ પ્રા.શિક્ષક, ૩પ પે સેન્ટર, પ બીટ નિરીક્ષક, ૧ તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક અધિકારીશ્રી શૈક્ષણિક કામગીરી અંતર્ગત ફરજ બજાવે છે.