પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાગ્રાન્ટની માહિતી

ગ્રાન્ટની માહિતી

 
યોજનાનું નામ ઉઘડતી સિલક તા.૧/૪/૦૮ ગ્રાન્ટ થયેલ ખર્ચ બચત
(૧) ૧પ ટકા ૧૯૦૦૬૭૮ ૨૭૪૨૬૦ ૧૬૨૬૪૧૮
(ર) સંસદ ૧૮૬૮૬૯૪ ૧૮૬૮૬૯૪
(૩) ધારાફંડ -૭૨૨૧૫૬ ૫૬૫૧૭ ૧૪૭૮૯૮૮ -૨૧૪૪૬૨૭
(૪) પ ટકા -૧૬૮૧૭૫ -૧૬૮૧૭૫
(પ) ૧રમું નાણાપંચ ૧૧૮૪૧૭૮ ૫૫૪૫૨૨ ૬૨૯૬૫૬