પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેઆબોહવા

આબોહવા

 
તાલુકાની આબોહવામાં એકંદરે હવામાં વધુ ઠંડી નહી અને વધુ ગરમી નહી તેવું સમઘાત ગણી શકાય તેવું છે.