પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

 
(૧) ઉત્કન્ઠેશ્વર મહાદેવ, (વાધજીપુર પાસે)
(ર) કેદારેશ્વર મહાદેવ, (તેલનાર પાસે)
(૩) વહાણવટી માતાનુ મંદિર, (ઘડીયા)
(૪) બત્રીસકોઠા વાવ (કપડવંજ)
(પ) કુંડવાવ (કપડવંજ)
(૬) વ્હોરવાડ (કપડવંજ)
(૭) નાની રત્નાકર માતાનું મંદિર (કપડવંજ)
(૮) મોટી રત્નાકર માતાનું મંદિર (કપડવંજ)
(૯) કાચની બંગડીનું કારખાનું (કપડવંજ)
(૧૦) ઝાંઝરી પાણીનો ધોધ (મોટીઝેરની બાજુમાં)