પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેતાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ 
પુરૂષ રપ૪૩૬ ૧૧૪૮પર૧૪૦ર૮૮
સ્ત્રી ર૩૮૭ર ૧૦૯૦૦૮૧૩ર૮૮૦
કુલ ૪૯૩૦૮રર૩૮૬૦ર૭૩૧૬૮ 
અનુ.જાતિ ર૬૯પ૧ર૩૯ર૧પ૦૮૭
અનુ. જ. જાતિ ર૦૬૯ર૭૬૩૪૮૩ર
બક્ષીપંચ ૩ર૦પ૦૧૪પપ૦૯૧૭૭પપ૯