પંચાયત વિભાગ

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રીમતી ઈતિક્ષાબેન નિલેશકુમાર શાહ
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી એચ. જી. પટેલ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ

તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગખેડા જીલ્લો ખેડા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ખેડા
ગ્રામ પંચાયત ૩૭
ગામડાઓ ૩૯
વસ્‍તી ૯૪ર૮૪
ઈતિહાસ એ ધરતી વ્યકિતઓની યશગાથા ગોરવ છે. વિશ્વમાં દરેક પ્રજા નગર સ્થળને પોતાનો આગવો સ્વતંત્ર ઈતિહાસ હોય છે. જયાં સંસ્કાર, શૂરવીરતા, આત્મ સમર્પણની ભાવના છે,  તેની યાદગીરી શિલાલેખો, સ્તંભો, તોરણો કે પ્રતિમાઓ ઘ્વારા રહે છે. એ ભૂમિનાં સંસ્કળતિના સ્મરણો-સંકેતો છે, પ્રજામાં પોરુષ અને શોર્યનું સિંચન કરે છે.  

વધારે...