પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિશેપંચાયતનુ સરનામું

પંચાયતનુ સરનામું

 
ક્રમ કચેરીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર
1 તાલુકા પંચાયત કચેરી , ખેડા (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪ (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪