પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચ શ્રીની યાદી

સરપંચ શ્રીની યાદી


ક્રમગામનું નામસરપંચશ્રી નું નામફોન નંબર
ભેરાઈખોડાભાઇ પોપટભાઇ ડાભી૭૦૯૬૭૬૪૦૪૬
પાણસોલીફુલસિંહ ચંદુસિંહ ચૌહાણ૯૯૨૪૮૫૩૧૬૧
નવાગામરણજીતભાઇ લાખાભાઇ ડાભી૮૧૪૧૧૧૯૩૬૫
મહીજરણજીતસિંહ રામસિંહ જાદવ૯૭૨૬૧૦૨૨૫૭
પરસાતજસજનબેન માનસિંહભાઇ ગોહેલ૯૯૦૪૬૭૨૯૦૪
દેદરડાચિમનભાઇ કેશાભાઇ ચૌહાણ૮૧૪૦૬૮૨૩૮૦
લાલીપારૂલબેન ખોડાભાઇ પરમાર૯૬૨૪૯૧૮૭૭૨
ઉમિયાપુરાસોનલબેન વિક્રમભાઇ ઠાકોર૯૯૦૪૭૦૪૪૯૪
ખુમરવાડઅજીતસિંહ રાવજીભાઇ વાઘેલા૯૮૨૪૭૬૯૨૪૬
૧૦ધરોડારેખાબેન મહેન્દ્રસિંહ રાણા૯૮૯૮૭૩૪૩૪૧
૧૧ઢઠાલમનુભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ૯૬૨૪૫૫૦૮૬૧
૧૨વડાલાદક્ષાબેન દલપતભાઇ ગોહેલ૯૭૨૪૪૭૨૪૮૭
૧૩વાવડી/ડામરીમીનાબેન અમીતભાઇ પરમાર૯૯૨૫૦૮૩૨૮૬
૧૪ચાંદણાનજીરખાન જોરાવરખાન પઠાણ૯૭૨૬૬૯૧૯૭૦
૧૫વારસંગ શિતલબેન જયેન્દ્રસિંહ ડોડીયા૮૧૫૩૯૮૧૧૦૫
૧૬કાજીપુરા/વૈકુંઠપુરામગનભાઇ જડાભાઇ શેનવા૯૦૯૯૯૦૮૪૭૭૯
૧૭ચલીન્દ્રાભરતભાઇ ભીખાભાઇ પરમાર૯૮૨૪૦૭૩૭૪૪
૧૮કઠવાડાકાંતાબેન રામસંગભાઇ ચુનારા૯૮૨૪૩૫૮૮૦૫
૧૯વાસણા બુજર્ગ નીતાબેન મફતભાઇ સુથાર૯૯૧૩૦૦૦૯૯૪
૨૦રઢુગંગાબેન મગનભાઇ પરમાર૯૯૨૫૧૫૫૯૫૧
૨૧ચિત્રાસર દશરથભાઇ આતાભાઇ સોલંકી૯૭૨૭૨૪૩૧૭૮
૨૨બીડજઉપેશકુમાર જયંતીભાઇ પટેલ૯૯૨૫૨૮૦૦૫૧
૨૩વા.મારગીયાવર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પટેલ૯૮૨૫૦૫૪૦૬૨
૨૪સારસાજસુભાઇ અંબાલાલ તડવી૭૬૯૮૮૪૫૦૪૮
૨૫ગોબલજ કનીઝફાતમા સોકતઅલી સૈયદ૯૯૨૪૯૦૪૩૦૫
૨૬રસિકપુરામુકેશભાઇ મોહનભાઇ વાઘેલા૯૮૭૯૯૩૦૧૯૮
૨૭સમાંદરાભાનુબેન કાળુભાઇ રબારી૯૪૨૭૮૫૯૩૧૪
૨૮વાસણા ખુર્દ નિક્ષીતાબેન મનિષકુમાર સુથાર૯૨૭૬૮૩૮૧૬૪
૨૯નાયકાસવિતાબેન સંગ્રામસિંહ પરમાર૯૯૨૪૦૬૪૧૧૦
૩૦હરિયાળાટ્વિંકલબેન વિક્રમસિંહ ચાવડા૯૬૮૭૧૦૦૩૦૪
૩૧કનેરાસંજયકુમાર મથુરભાઇ ચૌહાણ ૯૯૧૩૪૧૯૫૭૦
૩૨પિંગળજમધુબેન વિમલભાઇ ડાભી૯૭૧૪૦૬૫૫૬૧
૩૩મલારપુરાસુબિબેન છત્રસિંહ સોલંકી૯૯૨૪૪૧૩૭૦૧
૩૪કલોલીપ્રવિણભાઇ સોમાભાઇ મકવાણા૯૫૫૮૯૪૩૭૫૨
૩૫ગોવિંદપુરાઅમ્રુતભાઇ પ્રભાતભાઇ પરમાર૯૯૨૪૯૨૩૭૬૯
૩૬શેત્રાહંશાબેન ઇશ્વરભાઇ ચૌહાણ૮૧૪૧૭૪૬૪૯૪
૩૭સાખેજત્રુપ્તીબેન પરેશભાઇ પટેલ૯૫૭૪૮૦૭૯૦૧
૩૮જેસ્વાપુરાકૈલાશબેન બાબુભાઇ રાઠોડ૯૯૨૪૦૬૪૧૧૦