પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી


ક્રમગામનું નામતલાટીનું નામફોન નંબર
ભેરાઈએ.આર.વાઘેલા૯૬૦૧૯૧૬૮૮૭
પાણસોલી
નવાગામહર્શદકુમાર દેસાઇ ૯૭૨૫૪૧૮૯૯૫
ચલીન્દ્રા
પરસાતજસી આર પરમાર૭૪૦૫૩૮૯૧૦૦
દેદરડા
લાલીજે.કે. ચાવડા૯૭૧૪૦૯૦૫૯૦
ઉમિયાપુરા
વા.મારગીયા
૧૦ખુમરવાડડી.એસ.સોની૯૯૦૯૩૧૫૧૬૧
૧૧કનેરાનારણભાઇ આયર ૮૨૩૮૯૬૦૧૭૯
૧૨ઢઠાલઋતુરાજ ગોહિલ૯૪૨૮૮૨૩૨૨૩
૧૩વડાલા
૧૪વાવડીએન.એમ.ચાવડા ૯૬૦૧૪૩૭૪૨૦
૧૫ડામરી
૧૬વારસંગ એમ.સી ઠાકર૯૯૭૪૫૩૫૮૩૦
૧૭ચાંદણા
૧૮કાજીપુરાએસ.એન.ચોધરી ૯૫૧૦૨૦૧૫૭૯
૧૯વૈકુંઠપુરા
૨૦કઠવાડાચેહરભાઇ દેસાઇ૯૯૦૯૭૮૬૮૮૧
૨૧વાસણા બુજર્ગ સોલંકી ભાગવતસિંહ એચ૯૯૨૪૯૭૨૯૬૪
૨૨રઢુકે.બી મકવાણા૯૭૨૬૬૩૫૬૦૬
૨૩ચિત્રાસર હર્શદકુમાર દેસાઇ ૯૭૨૫૪૧૮૯૯૫
૨૪ધરોડાચેહરભાઇ દેસાઇ૯૯૦૯૭૮૬૮૮૧
૨૫બીડજપ્રજાપતિ મયુર.પી૯૬૬૨૬૩૮૬૫૬
૨૬સારસા કે.વી.દેસાઈ૯૫૧૦૨૯૯૮૨૮
૨૭મહીજ
૨૮ગોબલજ બી.જી.ડાભી૮૧૪૦૭૮૭૭૮૨
૨૯મલારપુરાનારણભાઇ આયર ૮૨૩૮૯૬૦૧૭૯
૩૦પિંગળજ પિન્કીબેન દેસાઇ૯૯૦૯૭૮૩૧૨૫
૩૧રસિકપુરાકુલદીપસિંહ મંડોરા ૮૮૬૬૩૬૭૨૪૫
૩૨કલોલીવંદનાબેન ડાભી૭૮૭૪૭૩૮૧૧૧
૩૩સમાંદરાગૌતમભાઇ વાઘેલા૯૭૨૩૧૫૭૦૨૯
૩૪વાસણા ખુર્દ
૩૫નાયકા -૧રાહુલ ક્ષત્રીય૯૬૨૪૬૮૬૦૮૦
નાયકા -૨ઉત્સવી બ્રહ્મભટ્ટ૯૧૭૩૮૩૨૯૭૬
૩૬જેસ્વાપુરાપી.કે પરમાર૯૮૨૪૫૩૬૩૫૮
૩૭હરિયાળા
૩૮ગોવિંદપુરાડી.ડી.સોલંકી ૯૬૦૧૫૫૧૧૧૦
૩૯શેત્રા
૪૦સાખેજઆર.એસ.જાદવ૮૪૬૯૪૩૫૫૨૮