પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિશે ટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષેતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
નામ:શ્રી એચ. જી. પટેલ
હોદો:તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ખેડા
સરનામુ:તાલુકા પંચાયત કચેરી, ખેડા
ફોન નંબર:૦૨૬૯૪-૨૨૪૧૫૪
ફેકસ નંબર:૦૨૬૯૪-૨૨૫૨૫૪
મોબાઇલ નંબર:-
ઈ-મેલ:tdo-kheda@gujarat.gov.in