પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિશેવહિવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર રહેઠાણ મોબાઈલ
શ્રી એચ. જી. પટેલ(૦ર૬૯૪) રરપરપ૪ (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪ તા.પં.ક.ખેડા -