પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્તી વિષયક આંકડા

વસ્તી વિષયક આંકડા

 
જાતિ ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષ ૪૯૨૨૦ ૪૯૨૨૦
સ્ત્રી ૪૫૦૬૪ ૪૫૦૬૪
કુલ ૯૪૨૮૪ ૯૪૨૮૪
અનુ.જાતિ ૯૮૫૨ ૯૮૫૨
અનુ. જ. જાતિ ૫૭૦૮ ૫૭૦૮
બક્ષીપંચ અને અન્ય ૭૮૭૩૪ ૭૮૭૩૪