પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઓડીટ

ઓડીટ

 
તાલુકા પંચાયત ખેડાનું વર્ષ ર૦૦પ-૦૬ નું એલ.એફ ઓડીટ થયેલ છે.
વર્ષ ર૦૦૬-૦૭ નું એ.જી ઓડીટ થયેલ છે.
માસના અંતે યુ.ટી.સી. મોકલવા.