પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
ક્રમ કચેરીનું નામ ફોન નંબર
જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, ખેડા જિ.પં., નડીયાદ (૦ર૬૮) રપપ૭૪ર૧
મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી, ડભાણ રોડ, નડીઆદ (૦ર૬૮) રપ૮૧પપ૮