પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઈ

સિંચાઈ

 
કાર્યરત સિંચાઈ યોજનાઓ નાની/ મઘ્યમ. ગોબલજ તળાવ. ૩પ૦ હે. ભેરાઈ તળાવ. ર૦૦ હે. કુવા પિયત ૧૬૯પપ હે. ખાનગી પાતાળકુવા રપર૭ હે.