પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

 
શાખા નું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , ખેડા
ફોન નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪