પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

 
શાખા નું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , ખેડા
ફોન નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪