પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 

ખેડા તાલુકામાં ર૦૦૪ થી ર૦૦૮ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં થયેલ વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે. (આંકડા મી.મી.માં દર્શાવેલ છે)

૨૦૦૪ ૨૦૦૫ ૨૦૦૬ ૨૦૦૭ ૨૦૦૮
૭૫૭ ૧૨૦૭ ૧૩૬૧   ૧૦૭૫     ૬૦૩  

ખેડા તાલુકાનો છેલ્લા પાંચ વર્ષનો કુલ વરસાદ પ૦૦૩ મી.મી. છે. સરેરાશ વરસાદ ૧૦૦.૦૦ મી.મી છે.