પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસામાન્ય સભા

સામાન્ય સભા

 
ક્રમ

પ્રમુખશ્રીનું નામ

ફોન નંબર

1

શ્રી મુળજીભાઈ વીરાભાઈ ચાવડા

(૦ર૬૯૪) રર૪૩પ૪