પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખા નું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , ખેડા
ફોન નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪