પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

 
ધટક ખેડા - 1
મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા ૧૧૯
કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા ૧૧૯
પાકા આંગણવાડીના મકાનો ૬૩
સિઘ્ધિ પ૩ ટકા