પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાનજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

 
  ખેડા કોલેજ કેમ્પમાં, ખેડા
  ઈલાઈટ સ્કુલ - વાવડી,
  એચ.એન.ડી. પારેખ હાઈસ્કુલ-ખેડા,