પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખા નું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , ખેડા
ફોન નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૪) રરપરપ૪