પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવા લાયક સ્થળો

જોવા લાયક સ્થળો

 
(૧) ખેડા કેમ્પ - ખેડા
(ર) હનુમાનજીનું મંદીર - કલોલી
(૩) વોટર સીટી પાર્ક - ગોબલજ
(૪) જુની વાવ - મહીજ
(પ) ઓ.એન.જી.સી. - નવાગામ