પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેમહત્વના નજીક ના શહેર

મહત્વના નજીક ના શહેર

 
(૧) જિલ્લા મથક (નડીઆદ)
(ર) ખેડા
(૩) બારેજા