પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની સામાન્ય રુપરેખા

તાલુકાની સામાન્ય રુપરેખા

 
ક્રમ તાલુકાની વિગત એકમ વિગત
1. તાલુકાનું નામ સંખ્યા ખેડા
ર. ગામોની સંખ્યા સંખ્યા કુલ ગામ - ૩૯
ગ્રામ પંચાયતો - ૩૭
નગરપાલિકા - 1
૩. તાલુકાની વસ્તી હેકટર અનુ.જનજાતિ - પ૭૦૮
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૬.પર  ટકા
અનુ.જાતિ - ૯૮પર
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૧૦.૪૪ ટકા
બક્ષીપંચ - ૭૦૭૧૩
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી -૭પ ટકા
કુલ વસ્તી - ૯૪ર૮૪
વસ્તી ગીચતા
સ્ત્રી/પુરૂષ પ્રમાણ ૪પ૦૬૪ / ૪૯રર૦
૪. તાલુકાનું ક્ષેત્રફળ રાજયના નામ ૧૦ર૦૩.૭૧ હેકટર વિસ્તાર ચો.કિ.મી.
પ. આંતરરાજય સીમા કિ.મી. ગુજરાત
૬. જિલ્લા મુખ્ય મથકથી અંતર   ૧૯ કિ.મી.
૭. આબોહવા - ઉ.માન   મઘ્યમ
૮. વિસ્તાર ચો.કીમી. ચો.કીમી.
૯. જંગલ વિસ્તાર હેકટર ચો.કીમી.
૧૦. ભોૈગોલિક વિસ્તાર સામે જંગલ વિસ્તારની ટકાવારી   ટકા
૧૧. પર્વતો અને નદીઓ નામ વાત્રક, શેઢી , ખારીકટ , સાબરમતી અને મેશ્વો
૧ર. તલાટી સેવા   ર૬ ત.ક.મંત્રી
૧૩. જમીન(પ્રકાર)   રેતાળ,ગોરાડુ, કાળી
૧૪. મુખ્ય પાકો   ડાંગર , ધઉં, શાકભાજી,કેળ,કપાસ,બાજરી
૧પ. વાહન વ્યવહાર   બસ સેવા
૧૬. વ્યાજબી ભાવની દુકાનો સંખ્યા કુલ - ૩૭ ખાનગી  - ર૦ સહકારી મંડળી  - ૧૭
૧૭. પુરવઠા વિષયક જથ્થાબંધ પરવાના સંખ્યા
૧૮. પુરવઠા વિષયક છૂટક પરવાના સંખ્યા ૪૩
૧૯. ડીઝલ/પેટ્રોલપંપ સંખ્યા ૭ (સાત) ખેડા-૩, કાજીપુરા-૧, કનેરા-ર અને વા.બુઝર્ગ -૧
ર૦. ગેસ એજન્સી-સંખ્યા સંખ્યા 1 - ખેડા
ર૧. રેશનકાર્ડની સંખ્યા સંખ્યા બી.પી.એલ.કાર્ડ -૬૯ર૯
બી.પી.એલ. જનસંખ્યા- ૪૦૪૦૧
અંત્યોદય કાર્ડ-રર૧પ
અંત્યોદય જન સંખ્યા- ૧૦૮૪૯
કુલ કાર્ડ-ર૪૭પ૦
કુલ જનસંખ્યા-૧ર૮૦૩૬
રર. પ્રાથમિક શાળાઓ સંખ્યા ૮૩
ર૩. માઘ્યમિક શાળાઓ સંખ્યા ૧૯
ર૪. કોલેજ સંખ્યા 1
રપ. આંગણવાડી સંખ્યા ૧૧૯
ર૬. આશ્રમશાળા સંખ્યા નથી
ર૭. મ.ભો.યો.કેન્દ્ર સંખ્યા ૭ર
ર૮. સાક્ષરતા દર   પુરૂષ- સ્ત્રી-   કુલ-  
ર૯ ઓધોગિક વસાહત નામ કંપનીઓ આવેલ છે
૩૦ આઈ.ટી.આઈ. સ્થળના નામ નથી
૩૧ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર નામ નથી
૩ર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સંખ્યા રઢું , વા.મારગીયા અને નાયકા
૩૩ મુખ્ય પશુધન નામ ગાય,બળદ,ભેંસ, બકરીઓ વિગેરે
૩૪ મુખ્ય પશુધન પેદાશ નામ દૂધ
૩પ પશુ સારવાર કેન્દ્ર   નથી પેટા કેન્દ્ર- નવાગામ, મહીજ અને રઢું
૩૬ પોલીસ સ્ટેશન નામ ખેડા પોલીસ સ્ટશન, ખેડા સબ પોલીસ સ્ટેશન - રઢું , ગોબલજ , મહીજ
૩૭ સબ સ્ટેશન સંખ્યા સમાદરા - 1
૩૮ કોમ્યુનીટી હોલ સંખ્યા ૧૬
૩૯ સેવા સહકારી મંડળી સંખ્યા ૧૭
૪૦ દુધ સહકારી મંડળી સંખ્યા ૩૯
૪૧ માર્કેટ યાર્ડ સંખ્યા 1
૪ર સહકારી બેંકો સંખ્યા
૪૩ રાષ્ટ્રીયકળત બેંકો સંખ્યા પ - રઢું,નાયકા,નવાગામ,સાંખેજ,ગોબલજ
૪૪ પોસ્ટ ઓફિસ/સબ પોસ્ટ ઓફીસ સંખ્યા સબ પોસ્ટ ઓફિસ- ૪ રઢું,નાયકા, ગોબલજ, નવાગામ અને મહીજ
૪પ નેશનલ હાઈવે કિ.મી. ર૩
૪૬ સ્ટેટ હાઈવે કિ.મી. ક્ષ્ઠ
૪૭ મુખ્ય જિલ્લા માર્ગ કિ.મી. ર૮
૪૮ રેલ્વે સુવિધા મેળવતા ગામો નામ -
૪૯ મુખ્ય ધંધા રોજગાર નામ ખેતી, પશુપાલન, વેપાર
પ૦ મુખ્ય પશુધન સંખ્યા ગાય-૬ર૪૦૦, ભેંસ - ૭૯૧૧૯ ધેટા-પ૭૩૬, બકરા-૧૪પ૩૩
પ૧ વરસાદ માપક સ્ટેશન નામ  ખેડા
પર સરેરાશ વરસાદ મી.મી. ૯૭૭ મી.મી.
પ૩ કાર્યરત સિંચાઈ યોજના-મઘ્યમ/નાની નામ નાની સિંચાઈ - મઘ્યમ
પ૪ સિંચાઈ વિસ્તાર મઘ્યમ સિંચાઈ યોજનાથી હેકટર ૪ર૩પ
પપ સિંચાઈ વિસ્તાર નાની સિંચાઈ યોજનાથી હેકટર ૧૮૭ર
પ૬ સિંચિત સિંચાઈ યોજનાઓ નામ મેશ્વો સિંચાઈ
પ૭ જમીનનો ઉપયોગ પ્રકારવાર ૭૮   હેકટર સિંચીત
૦૯     ટકા ગોચર
૦૪     બિન સિંચીત
૦૦      ટકા વન
૦૯    બિન ખેડાઉ