પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની વસ્તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્તી વિષયક માહિતી

 
જાતિ ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષ ૪૯૨૨૦ ૪૯૨૨૦
સ્ત્રી ૪૫૦૬૪ ૪૫૦૬૪
કુલ ૯૪૨૨૦ ૯૪૨૨૦
અનુ.જાતિ ૯૮૫૨ ૯૮૫૨
અનુ. જ. જાતિ ૫૨૭૨ ૫૨૭૨
બક્ષીપંચ અને અન્ય ૭૦૭૧૩ ૭૦૭૧૩