પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેઆબોહવા

આબોહવા

 
તાલુકાની આબોહવામાં એકંદરે હવામાં વધુ ઠંડી નહી અને વધુ ગરમી નહી તેવું સમધાત ગણી શકાય તેવું છે.