પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેઇતિહાસ

ઇતિહાસ

 
વિશ્વમાં દરેક પ્રજા નગર સ્થળને પોતાનો આગવો સ્વતંત્ર ઈતિહાસ હોય છે. ઈતિહાસ એ ધરતી વ્યકિતઓની યશગાથા ગૌરવ છે. જયાં સંસ્કાર, શૂરવીરતા, આત્મ સમર્પણની ભાવના છે, તેની યાદગીરી શિલાલેખો, સ્તંભો, તોરણો કે પ્રતિમાઓ ઘ્વારા રહે છે. એ ભૂમિનાં સંસ્કળતિના સ્મરણો-સંકેતો છે, પ્રજામાં પોૈરુષ અને શોૈર્યનું સિંચન કરે છે.