પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવા લાયક સ્થળો

જોવા લાયક સ્થળો

 
  રોજારોજી-સોજાલી
  ભમ્મરીયો કુવો- કતકપુરા
  વિરેશ્વર મહાદેવ-સિહુંજ
  હનુમાનજી મંદિર-ભુમાપુરા