પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેમહત્વના નજીક ના શહેર

મહત્વના નજીક ના શહેર

 
  જિલ્લા મથક (નડીઆદ)
  મહેમદાવાદ       
  કઠલાલ
  ખેડા
  મહેમદાવાદ