પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની સામાન્ય રૂપરેખા

તાલુકાની સામાન્ય રૂપરેખા

 
અ.નં. વિગત એકમ વિગત
તાલુકાનું નામ   મહેમદાવાદ
ગામોની સંખ્યા સંખ્યા કુલ ગામ        -    ૭૩
ગ્રામ પંચાયતો -   ૬૩
નગરપાલિકા   - ૧    
તાલુકાની વસ્તી સંખ્યા અનુ. જન જાતિ                ૧પ૮૯
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી    ૦.૮૪
અનુ.જાતિ.                       ૬૮૩પ
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી    ૩૬.૧૩
બક્ષીપંચ                            અપ્રાપ્ય
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી     અપ્રાપ્ય
કુલ વસ્તી                         ૧૮૯૧૧૪
સ્ત્રી / પુરૂષ પ્રમાણ           
તાલુકાનું ક્ષેત્રફળ હેકટર ૩૭૬૪ર ૬૮ ૯૬       હેકટર
વિસ્તાર  -                    ચો.કિ.મી.
આંતર રાજય સીમા રાજયના નામ - નીલ -
જિલ્લા મુખ્ય મથકથી અંતર કિ.મી. ર૦   કિ.મી.
આબોહવા - ઉ.માન   ન્યુનતમ અપ્રાપ્ય         મહત્તમ અપ્રાપ્ય
વિસ્તાર ચો.કિ.મી. ૩૭૬૪ર-૬૮-૯૬
જંગલ વિસ્તાર હેકટર ૧૬૦૧-૮૭-૦૦
૧૦ ભૌગોલિક વિસ્તાર સામે જંગલ વિતારની ટકાવારી   - નીલ -
 
આગળ જુઓ