પંચાયત વિભાગ
`
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચ શ્રીની યાદી

સરપંચ શ્રીની યાદી


ક્રમગ્રામ પંચાયતનું નામસરપંચનું નામમોબાઈલ નંબર
ઘોડાસરપુંજાભાઈ બબાભાઈ સોઢા પરમાર૯૯૨૫૦૯૨૦૨૩
જીંજરજમીલાબીબી જીવામીંયા મલેક૯૮૨૫૪૫૯૩૬૭
કુણામહેશભાઈ વનાભાઈ વાઘેલા૯૯૨૫૩૭૦૭૪૧
નવાગામજયંતિભાઈ કાન્‍તિભાઈ ચૌહાણ૯૯૯૮૩૨૬૩૨૩
નેનપુરલીલાબેન મહેશભાઈ પટેલ૯૯૭૮૨૪૪૭૨૪
પહાડનસીમબાનુ મનોવરખાન પઠાણ૯૬૨૪૩૯૪૦૨૨
રોહીસામંજુલાબેન રમેશભાઈ પરમાર૯૯૧૩૫૭૨૯૯૭
રૂદણમનીષાબેન પ્રવિણભાઈ મહેતા૯૯૦૯૭૧૪૪૦૧
સાદરાશોભનાબેન શનાભાઈ પરમાર૯૭૧૪૫૨૫૩૪૩
૧૦સિહુંજધનલ૧મીબેન દેવાભાઈ ચૌહાણ૯૮૭૯૩૨૦૩૫૦
૧૧વણસોલીગીતાબેન વિજયકુમાર પટેલ૯૭૩૭૦૦૨૯૩૫
૧૨રાસ્‍કારમણભાઈ રણછોડભાઈ ઝાલા૯૭૨૫૬૦૭૬૪૪
૧૩વડદલાસવિતાબેન રમેશભાઈ સોલંકી૯૭૧૪૩૧૧૭૨૬
૧૪શત્રુંડાદક્ષા નરસિંહકુમાર ડાભી૯૭૨૩૦૧૦૯૨૬
૧૫મોટી અડબોલીઅશોકભાઈ પ્રતાપભાઈ સોઢા૯૯૦૯૮૦૮૮૪૭
૧૬નાની અડબોલીકાળુસિંહ ચંદુભાઈ ડાભી૯૯૭૯૦૩૩૯૫૮
૧૭મલાતજપ્રજ્ઞેશકુમાર નટવરભાઈ ચૌહાણ૯૯૨૪૨૨૫૨૧૨
૧૮ઘોડાલીબાબુભાઈ ફતાભાઈ ચૌહાણ૮૧૪૦૨૯૧૭૧૭
૧૯સોજાલીતેજલબેન પ્રહલાદભાઈ ચૌહાણ૯૭૨૬૬૫૩૨૫૪
૨૦આમસરણદિલબાશમીંયા અજુમીંયા મલેક૯૯૭૯૬૪૯૯૬૫
૨૧મોટા અજબપુરાનંદુભાઈ રાવજીભાઈ ચૌહાણ૯૫૫૮૭૫૧૨૮૮
૨૨રીંછોલશીવીબેન અર્જુનભાઈ પરમાર૯૯૭૯૫૦૫૨૯૪
૨૩અકલાચાદિનેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ૯૪૨૭૮૫૫૪૦૨
૨૪ઝાલભાઈની મુવાડીહંસાબેન રમણભાઈ ડાભી૯૬૨૪૧૪૬૨૧૭
૨૫દોલપુરાપ્રવિણભાઈ કાળાભાઈ બારૈયા૯૬૦૧૦૪૮૩૨૪
૨૬કનીજજગજીવનભાઈ કેશાભાઈ પટેલ૯૮૨૫૦૪૩૪૫૭
૨૭કરોલીપ્રતાપસિંહ ખોડાભાઈ પરમાર૯૯૦૪૦૧૪૩૦૧
૨૮કતકપુરારાજકમલ દિનેશભાઈ પટેલ૯૯૨૪૫૧૨૩૩૦
૨૯કેસરાઅશોકભાઈ રાણભાઈ સોલંકી૯૫૮૬૪૬૫૫૯૧
૩૦છાપરાફતેસિંહ રાવજીભાઈ ગોહીલ૯૯૧૩૩૫૨૭૩૦
૩૧વણસોલ સુંઢારજનીકાબેન હરીશભાઈ ચૌહાણ૯૭૨૬૨૬૨૩૧૯
૯૭૨૫૬૧૦૨૬૦
૩૨સુંઢાગીતાબેન અજયભાઈ ચૌહાણ૯૯૯૮૪૧૪૫૦૪
૩૩જીભાઈપુરાગંગાબેન મનુભાઈ સોલંકી૯૯૦૯૫૪૩૬૬૦
૩૪વમાલીચંપાબેન કલ્પેશકુમાર પરમાર૯૮૭૯૬૬૦૬૧૪
૩૫બાવરાઅરવિંદભાઈ ફુલાભાઈ ચૌહાણ૯૬૨૪૫૫૧૩૫૧
૩૬ગાડવામંગળભાઈ ગોતાભાઈ પરમાર૮૧૪૧૩૧૩૧૬૬
૩૭ગોઠાજઐયુબભાઈ અલ્‍લાઉદ્દીન મલેક૯૭૧૪૨૯૭૦૯૩
૩૮કાચ્‍છઈદેવેન્‍બ્‍સિંહ નરેન્‍બ્‍સિંહ ડોડીયા૯૭૨૩૯૯૦૯૩૦
૩૯માંકવાપ્રમોદભાઈ સોમાભાઈ ચૌહાણ૯૨૨૮૧૪૫૩૨૬
૪૦વાંઠવાળીમંગુબેન રઈજીભાઈ ચૌહાણ૮૧૫૫૮૪૮૫૩૮
૪૧અરેરીલ૧મણભાઈ સોમાભાઈ ઠાકોર૯૯૭૯૦૧૬૪૧૬
૪૨ખંભાલીભીખાભાઈ છગુભાઈ રાઠોડ૮૧૫૩૯૩૧૪૭૩
૪૩વરસોલાતખીલાબેન સુરેશભાઈ ચૌહાણ૯૮૨૫૩૯૧૬૯૭
૪૪જાલમપુરાજાહલબેન કમલેશભાઈ રબારી૯૬૨૪૩૪૨૯૪૧
૪૫સમસપુરજયોત્‍સનાબેન ભરતભાઈ રાઠોડ૭૨૦૧૯૦૪૭૩૨
૪૬ખાત્રજમનીષાબેન હીરાભાઈ વાઘેલા૯૬૨૪૮૪૪૭૦૮
૪૭ઈયાવામંજીબેન ધુરાભાઈ ચૌહાણ૯૯૭૮૦૮૩૨૦૩
૪૮રતનપુરાજશુભાઈ જેણાભાઈ ચૌહાણ૯૭૨૪૭૨૫૮૯૬
૪૯કોઠીપુરાપરબતભાઈ શીવાભાઈ પરમાર૯૬૮૭૩૪૪૩૯૭
૫૦હલધરવાસહિતેશભાઈ શંકરલાલ પટેલ૯૭૨૫૭૯૮૧૩૪
૫૧સરસવણીસંગીતાબેન નટવરસિંહ બારૈયા૯૭૩૭૧૧૮૦૬૧
૫૨વિરોલસરોજબેન રમણીકભાઈ પટેલ૮૧૫૬૦૦૮૩૫૧
૫૩જાળીયારમેશભાઈ રામાભાઈ ડાભી૯૭૧૪૯૬૫૧૭૫
૫૪હાથનોલીવિનાબેન વિક્રમભાઈ ઝાલા૯૯૭૯૧૪૯૫૧૧
૫૫નવચેતનડે.સરપંચ લતાબેન નગીનભાઈ પટેલ૯૮૨૪૧૪૬૭૪૪
૫૬ભુમાપુરાઅમરતબેન રઈજીભાઇ ચૌહાણ૯૯૨૪૪૧૮૮૭૧
૫૭મોદજનીરાબેન જુવાનસિંહ ચૌહાણ૯૮૭૯૩૧૨૨૧૪
૫૮દાજીપુરાશારદાબેન પ્રભાતસિંહ ચૌહાણ૭૬૯૮૬૧૬૩૦૭
૫૯અમરાપુરાકોકીલાબેન જુવાનસિંહ ચૌહાણ૯૭૩૭૭૫૪૬૩૦
૬૦સણસોલીતેજુબેન દિનેશભાઇ પરમાર૯૭૩૭૨૭૭૧૦૫
૬૧દેવકી વણસોલરાધિકાબેન સંજીવકુમાર ચૌહાણ૯૯૭૯૧૨૮૧૧૬
૬૨ગોકળપુરાફતેસિંહ રૂમાલજી ઝાલા૯૮૨૫૪૩૭૯૭૩
૬૩પથાવતભારતભાઈ ભાથીભાઈ ઝાલા૯૯૭૮૩૮૧૦૯૫
૬૪વાઘાવતજાયાભાઈ ફતાજી ડાભી૯૯૨૫૦૩૮૨૨૫
૬૫જરાવતજયદેવસિંહ દિલીપસિંહ ઝાલા૯૯૨૫૬૩૫૭૨૯