પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
નામ શ્રી રાઠોડ શૈલેશભાઇ પ્રાગજીભાઇ
હોદદોતાલુકા વિકાસ અધિકારી, મહેમદાવાદ
સરનામુંતાલુકા પંચાયત કચેરી, મહેમદાવાદ
ફોન(૦ર૬૯૪) ર૪૬પપ૯
ફેકસ નંબર -
મોબાઈલ નંબર ૭૫૬૭૦૧૩૮૫૭
ઈ-મેલtdo-mehmadabad@gujarat.gov.in