પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી


ક્રમતલાટી કમ મંત્રીશ્રી ગામનું નામ મોબાઇલ નં
શ્રી રમણભાઈ બી.ચૌહાણવાઘાવત, પથાવત૯૯૭૮૮૫૮૧૭૧
શ્રી ડી. એ. ચૌહાણગોકળપુરા, જરાવત૯૭૨૨૮૮૩૬૨૭
શ્રી વિનુભાઈ સી.ચૌહાણમાંકવા૯૭૨૩૧૮૯૩૭૩
શ્રી સાજીદભાઈ યુ.વ્‍હોરામોદજ-૧મોદજ, અમરાપુરા,૯૯૭૪૧૪૮૯૪૫
શ્રી એમ એમ શેખ મોદજ-૨ દાજીપુરા, ભુમાપુરા૯૬૬૨૨૨૩૪૮૮
શ્રી માલિનીબેન એ પંચાલ ઘોડાસર૯૭૨૪૭૪૪૯૮૮
શ્રી પ્રવિણભાઈ એસ.ભોઈદેવકીવણસોલ,જીભાઇપુરા૯૯૯૮૮૩૫૬૮૬
શ્રી અભેસિંહ બી.ડાભીસિંહુજ, (કેસરા ચાર્જમાં)૯૪૨૬૮૮૨૦૩૭
શ્રી દિનેશભાઇ આર. પરમારવરસોલા, ખંભાલી૭૨૦૨૦૮૮૦૨૫
૧૦શ્રી ધ્રુવલબેન ડી. રાઠોડવાંઠવાળી ૯૧૦૬૬૭૬૨૦૩
૧૧શ્રી અંકિતાબેન ડાભી (રજાપર)કેસરા (શ્રી અભેસિંહ બી.ડાભી)૮૮૪૯૮૬૪૦૨૯
૧૨શ્રી જગદીશભાઈ જે.૫ટેલરૂદણ, ઝાલભાઇની મુવાડી૯૭૨૬૯૬૭૫૦૦
૧૩શ્રી કિરણ બી. ખ્રિસ્તી રોહિસા, જીંજર ૮૧૫૩૮૦૯૬૯૦
૧૪શ્રી જયેશભાઈ સી.વાઘેલાસણસોલી, સોજાલી, ઘોડાલી૯૪૨૮૫૬૩૫૯૩
૧૫શ્રી પ્રજ્ઞાબેન કે.વૈષ્ણવનાની અડબોલી, મોટી અડબોલી૯૭૨૭૦૪૦૬૨૪
૧૬શ્રી હરદી૫સિંહ એમ.ચાવડાઆમસરણ, રાસ્કા ૯૯૯૮૪૬૨૫૪૨
૧૭શ્રી કિંજલબેન બી.જાની સાદરા, મલાતજ૯૪૦૮૬૪૦૦૧૮
૧૮શ્રી પ્રદિપસિંહ ડાભીનેનપુર૯૯૦૪૮૮૩૩૯૪
૧૯શ્રી ભેમાભાઇ બી.દેસાઇકનીજ૯૮૯૮૧૩૨૨૭૭
૨૦શ્રી મહંમદજાવેદ એમ. અંસારીહલધરવાસ૯૫૫૮૪૩૧૮૮૯
૨૧શ્રી નવદી૫ભાઈ યુ. ચૌહાણખાત્રજ, અરેરી ૯૪૨૭૮૫૪૧૦૩
૨૨શ્રી સરિતાબેન એન.દવેકરોલી, વણસોલી૯૫૭૪૭૧૯૨૪૩
૨૩શ્રી નિતીનભાઇ ડી.હાથીવાલાવિરોલ ૯૭૨૭૪૭૧૨૪૨
૨૪શ્રી રિયાઝમહંમદ આર. સિલાવતજાળીયા, (સરસવણી ચાર્જમાં)૯૯૯૮૯૨૭૯૦૨
૨૫શ્રી નિમીસાબેન આર પટેલરીંછોલ , (રતનપુરા ચાર્જમાં)૯૪૨૭૮૫૫૩૯૪
૨૬શ્રી એમ.એમ મિર્ઝાલીવ રીર્ઝવ૯૯૨૫૬૭૪૬૦૮
૨૭શ્રી સોનલબેન એ.રબારીહાથનોલી૯૭૨૬૯૯૨૪૮૨
૨૮શ્રી રિન્કુ પટેલ છાપરા, કતકપુરા ૯૬૨૪૩૩૬૦૦૫
૨૯શ્રી મહેન્‍દ્રભાઇ વી.ચૌહાણનવચેતન, દોલપુરા,નવાગામ ૯૯૨૫૧૪૩૨૨૧
૩૦શ્રી એમ. એ. સૈયદ કુણા, મોટા અજબપુરા, જાલમપુરા૯૯૦૯૭૧૧૪૪૫
૩૧શ્રી મહેશભાઇ બી.ડાભીગોઠાજ, ગાડવા, ૮૧૬૦૦૬૧૧૦૯
૩૨શ્રી બળદેવ બી. ડાભીશત્રુંડા, અકલાચા૭૫૬૭૮૪૧૦૩૮
૩૩શ્રી ગીતાબેન વી. સુથારીયાવણસોલ સુંઢા, સુંઢા, વમાલી૯૪૨૬૮૭૬૧૩૦
૩૪શ્રી ભાવેશભાઇ એસ. રબારી ઇયાવા, કાચ્છઇ૮૮૬૬૨૯૮૫૩૨
૩૫શ્રી સચિન વી. પટેલકોઠીપુરા૯૮૨૪૯૧૪૭૪૯
૩૬શ્રી જે. બી. રાઠોડવડદલા, પહાડ૯૮૭૯૮૦૦૪૧૯
૩૭શ્રી જ્યોત્સનાબેન એસ વાણિયા,સમસપુર,બાવરા ૬૩૫૩૩૯૪૨૧૯
૯૭૨૩૦૨૨૯૦૭
૩૮શ્રી બી. એચ. ગોહેલ સર્કલ ઈન્સ્પેક્ટર( મહેમદાવાદ)૯૯૭૯૦૯૬૧૮૬
૩૯શ્રી આર. એન. પરમારસર્કલ ઈન્સ્પેક્ટર( ઘોડાસર)૯૫૮૬૬૮૦૫૨૮