પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસુલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
મહેમદાવાદ તાલુકામાં ર૦૦૦ થી ર૦૦૭ છેલ્લા દસ વર્ષમાં થયેલ વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે.
૨૦૦૦ ૨૦૦૧ ૨૦૦૨ ૨૦૦૩ ૨૦૦૪ ૨૦૦૫ ૨૦૦૬

  ૨૦૦૭

૩૯૫ મી.મી૬૯૩ મી.મી૫૩૨ મી.મી૯૭૨ મી.મી૬૫૩ મી.મી૯૪૮ મી.મી૮૨૦ મી.મી૫૨૮ મી.મી