પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા ગ્રામ સવલત મોજણી

ગ્રામ સવલત મોજણી

 
મહેમદાવાદ તાલુકાના તમામ ગામોની સને ર૦૦૪ના વર્ષની ગ્રામ સવલત મોજણી થઈ ગયેલ છે. તથા સને ર૦૦૮ની પૂર્ણ થયેલ છે.